Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky" alebo "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti AP – SOFT, s.r.o., so sídlom Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 302 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10979/R (ďalej len "zhotoviteľ") vo vzťahu k svojím zákazníkom (ďalej len "odberateľ"). 

 

Článok I Všeobecné ustanovenia 

1.1. Všetky zákazky, t.j. objednávky, zmluvy alebo dohody sú právne záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené v písomnej forme a opatrené riadnym podpisom oprávnených osôb. 

1.2. Objednávky od odberateľa sú záväzné, aj keď sú zhotoviteľovi zaslané elektronicky (Takáto objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku). 

1.3. Pri každej objednávke musí odberateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e mail, právnická osoba - podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, služby, počet kusov alebo merných jednotiek, dátum vystavenia objednávky. 

1.4. Ponuky zhotoviteľa na poskytované služby, produkty alebo tovary sú zásadne nezáväzné a môžu byť zaslané aj elektronicky. 

1.5. Pre obchod alebo zmluvný vzťah medzi odberateľom a zhotoviteľom platia výlučne tieto obchodné podmienky. 

1.6. Všeobecné obchodné podmienky odberateľa, ktoré sú v rozpore s týmito obchodnými podmienkami sú neplatné a neúčinné. Platia len v prípade, ak sú písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. 

1.7. V prípade, že jeden z bodov týchto obchodných podmienok stratí účinnosť, účinnosť ostatných bodov zostane nedotknutá. 

1.8. Obchodné podmienky sú dostupné v sídle zhotoviteľa a okrem toho tvoria súčasť každej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi odberateľom a zhotoviteľom. Tiež sú dostupné na internetovej stránke www.apsoft.sk.  

Článok II Poskytované služby a produkty 

2.1 Predmetom obchodného prípadu - objednávky alebo zmluvy sú produkty, služby alebo tovary zodpovedajúce predmetu činnosti zhotoviteľa. 

2.2 Rozsah a špecifikácia služieb, produktov a tovarov poskytnutých odberateľovi je definovaná samostatne pre každú jednotlivú zákazku, obchodný prípad. 

2.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmeny v špecifikácii hardvérových a softvérových komponentov, ktoré neovplyvňujú kvalitu, funkčnosť alebo definované výkonnostné parametre. Zhotoviteľ môže tovar alebo služby vyplývajúce z objednávky zabezpečiť aj cez tretiu stranu. 

2.4 Úhrada za služby, produkty alebo tovary tretích strán prislúcha výlučne zhotoviteľovi. 

2.5 V prípade služieb je odberateľ povinný vytvárať zhotoviteľovi podmienky pre výkon služby. Odberateľ je povinný reagovať na výzvy zhotoviteľa k spolupráci, zabezpečiť včasný prísun všetkých relevantných informácií a informovanosť všetkých dotknutých zamestnancov alebo zodpovedných orgánov. V opačnom prípade, a teda, ak odberateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ nezodpovedá za splnenie služieb v dohodnutom termíne a obsahu. 

2.6 Poskytnutie individuálnych služieb, vypracovanie individuálnych programov prebieha na základe informácií, podkladov a prostriedkov poskytnutých odberateľom. Odberateľ zodpovedá za včasné poskytnutie týchto informácií, podkladov a prípadných služieb. Náklady s poskytnutím týchto služieb nesie v plnom rozsahu odberateľ, a to nad rámec dohodnutej ceny služby. 

2.7 Podkladom pre vytvorenie individuálneho software, prípadne služby je písomný opis funkcií alebo činností, ktorý podľa poskytnutých informácií a podkladov za dohodnutú odplatu vypracuje alebo vykoná, resp. bude vykonávať zhotoviteľ. Odberateľ ho preverí vzhľadom na jeho správnosť a úplnosť, a svojim súhlasom potvrdí jeho platnosť. Neskoršie zmeny, úpravy alebo dodatky môžu viesť k novým dohodám vzhľadom na cenu a termíny. 

2.8 Individuálny software, jeho časť alebo rozšírenie musí byť odberateľom prevzatý najneskôr do dvoch týždňov od ich dodania. Ak táto lehota uplynie, je software považovaný za prevzatý. Software je považovaný za prevzatý aj v prípade, že je odberateľom uvedený do prevádzky. 

2.9 Za chyby, nedostatky v software sú považované odchýlky v porovnaní s opisom funkcií. Tieto musia byť odberateľom riadne zdokumentované a odovzdané zhotoviteľovi. Ak sa jedná o kritické nedostatky (neumožňujúce prevádzku), je potrebné opätovne vykonať proces prevzatia. Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie software kvôli drobným nedostatkom. 

2.10 Objednaním hotových programov odberateľ potvrdzuje znalosť ich rozsahu a funkčnosti.  Článok III Ceny, poplatky a platobné podmienky 

3.1 Všetky ceny sú uvádzané v eurách (EUR) bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje podľa platnej legislatívy SR. 

3.2 Všetky ceny sú stanovené dohodou oboch zmluvných strán. 

3.3 Vystavené faktúry zhotoviteľom sú splatné podľa dátumu splatnosti na faktúre a splatnosť je určená dohodou oboch zmluvných strán pre danú zákazku. 

3.4 Pri objednávkach produktov a tovarov, ktoré sa skladajú z viacerých častí (napr. programy, školenia, služby ) má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru po dodaní každej jednej časti, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

3.5 Dodržiavanie dohodnutých platobných termínov je podstatnou podmienkou pre uskutočnenie dodania alebo naplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa. Nedodržanie dohodnutých platieb oprávňuje zhotoviteľa pozastaviť prácu a odstúpiť od zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť všetky s tým spojené náklady a ušlý zisk. Pri oneskorených platbách budú účtované úroky z omeškania podľa platnej legislatívy. 

3.6 Odberateľ nie je oprávnený zadržiavať platby z dôvodu neúplného dodania alebo uplatňovania záruky, či reklamácie. 

Článok IV Dodacie podmienky 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvíjať maximálne úsilie o dodržanie dohodnutých termínov dodania služby alebo tovaru. Dohodnutý termín dodania sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať v plnení objednávky z objektívnych dôvodov zapríčinených okolnosťami vyššej moci alebo inými nepredvídateľnými udalosťami, ktoré predávajúci nemá možnosť ovplyvniť. Zhotoviteľ oznámi takéto okolnosti odberateľovi do troch (3) dní od ich vzniku a ich zánik do troch (3) dní od ich ukončenia. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu plnenia zákazky pre prekážky na strane odberateľa. 

4.2 Dodržať dodacie termíny je možné len v prípade, že odberateľ k určenému termínu dodá všetky potrebné informácie i podklady a zároveň aktívne spolupracuje v najvyššej možnej miere. K podkladom patrí napríklad: potvrdenie opisu funkcií software, popis služby, tovaru a pod. 

Článok V Autorské a užívateľské práva 

5.1       Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové práva k softvéru, a to vrátane udelenia súhlasu s použitím softvéru (udelenie licencie), vykonáva vo svojom mene a na svoj účet výlučne Objednávateľ, a to podľa § 90 ods. 4 Autorského zákona s poukazom na § 91 ods. 4 Autorského zákona.

5.2       Zhotoviteľ nie je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe súhlas na použitie softvéru a rovnako je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k softvéru.

5.3       Objednávateľ je oprávnený právo výkonu majetkových práv Zhotoviteľa ako autora postúpiť tretej osobe.

5.4       Zánikom Objednávateľa bez právneho nástupcu právo výkonu majetkových práv Objednávateľa zaniká a majetkové práva k softvéru vykonáva opätovne Zhotoviteľ ako autor, a to v prípade, ak právo výkonu majetkových práv nebolo postúpené tretej osobe podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy.

Článok VI Právo na odstúpenie 

6.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s odberateľom z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany odberateľa a to za podmienky, že kupujúci neposkytne požadovanú súčinnosť ani po opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa. V takomto prípade má zhotoviteľ nárok na úhradu 50 % z dohodnutej hodnoty zákazky. 

6.2 Prírodné katastrofy alebo iné objektívne okolnosti, na ktoré zhotoviteľ nemá vplyv, zbavujú zhotoviteľa jeho dodacích záväzkov a umožňujú mu určenie novej dodacej lehoty. 

6.3 Stornovanie záväzných objednávok zo strany odberateľa je možné len po písomnom súhlase zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ súhlasí so stornovaním, má okrem zaplatenia vynaložených nákladov nárok na stornovací poplatok vo výške 30 % zo zatiaľ nevyúčtovanej hodnoty objednávky. 

Článok VII Záruka 

7.1 Zhotoviteľ má právo a povinnosť odstrániť objavené nedostatky na dodanej službe, produkte alebo, ktoré mu odberateľ bezodkladne po ich zistení písomne alebo preukázateľne elektronicky oznámi. 

7.2 Reklamácie na software a služby sú platné, ak sa týkajú opakovaných nedostatkov, a ak sú uskutočnené do šiestich (6) mesiacov po ukončení projektu alebo odovzdaní služby. V prípade dodávky tovaru sa poskytuje záruka podľa platného Obchodného zákonníka. V prípade záruky má oprava prednosť pred znížením ceny alebo výmenou chybného produktu za bezchybný. Oprávnené reklamácie budú spracované za primeranú dobu. Odberateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky dostupné informácie a prostriedky potrebné pre odstránenie nedostatkov. 

7.3 Organizačné a programové chyby alebo nedostatky, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, budú odstránené na náklady zhotoviteľa. 

 

7.4 Náklady za služby pri nesprávnom určení chyby alebo za odstraňovanie chýb a nedostatkov, za ktoré nesie zodpovednosť odberateľ mu budú vyúčtované. 

7.5 V prípade, že príde ku neoprávnenej manipulácii s dielom alebo tovarom (doplnenia, zmeny, používanie v rozpore s manuálom a pod.) zamestnancami odberateľa alebo tretími osobami, zhotoviteľ je zbavený povinnosti poskytovať na službu alebo produkt záruku. 

7.6 Ak je predmetom objednávky alebo zmluvy zmena alebo doplnenie už existujúcich diel, vzťahuje sa záruka len na tieto zmeny a doplnenia, v žiadnom prípade nie na celé dielo. 

Článok VIII Zodpovednosť za škody 

8.1 Zhotoviteľ ručí odberateľovi za všetky škody, ktoré boli spôsobené hrubým zavinením (úmysel alebo hrubá nedbanlivosť). 

8.2 Odberateľ musí dokázať, že škoda bola zavinená zhotoviteľom. 

8.3 Nárok na úhradu vzniknutej škody musí byť súdne uplatnený do šiestich (6) mesiacov od odhalenia škody, najneskôr však do jedného (1) roka od udalosti, ktorej sa nárok týka. 

8.4 Náhrada za vzniknuté škody, škody na majetku, ušlého zisku a úrokov je vylúčená. 

8.5 V prípade, že sa nárok týka časti diela, ktoré bolo vyhotovené treťou stranou, zhotoviteľ tento nárok postúpi ďalej odberateľovi. Odberateľ sa pri uplatňovaní tohto nároku obráti priamo na tretiu stranu. 

Článok IX Zachovanie obchodného tajomstva a ochrana údajov 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých obchodných záležitostiach, hlavne o obchodných a podnikových tajomstvách, ku ktorým sa v priebehu spolupráce s odberateľom dostane. 

9.2 Zhotoviteľ má právo, využívať jemu zverené osobné údaje na účely definované zmluvným vzťahom pod podmienkou, že tieto údaje budú podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi zhotoviteľom a odberateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). 

9.3 Odberateľ ručí zhotoviteľovi, že vo vzťahu k dotknutým osobám sú splnené všetky predpoklady pre užívanie týchto údajov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. 

Článok X Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmluva medzi zhotoviteľom a odberateľom platí do ukončenia projektu, ukončenia poskytovania služby alebo dodaním produktu alebo tovaru. 

10.2 Bez ohľadu na ukončenie poskytovania služby, projektu alebo dodania tovaru môže byť zmluva ukončená kedykoľvek bez dodržania výpovednej lehoty a to v prípade:

 

-               ak zmluvný partner poruší dôležité zmluvné záväzky, - ak je voči zmluvnému partnerovi začaté konkurzné konanie, 

-               ak sa na tom dohodnú obe zmluvné strany. 

 

10.3       Zmluvní partneri sa dohodli, že priamo alebo cez tretie strany nevstúpia do pracovného pomeru so zamestnancami zhotoviteľa počas zmluvného vzťahu a tiež dvanásť (12) mesiacov po ukončení tohto vzťahu.

10.4       Zhotoviteľ sa s odberateľom dohodol na zaslaní faktúry elektronickou poštou. 

10.5       Všetky zmeny VOP musia byť vykonané písomne. Zmenené alebo doplnené obchodné podmienky vstupujú do platnosti po podpise konateľa a ich následným zverejnením na stránke www.apsoft.sk.  

10.6       Ponuky zhotoviteľa a objednávky odberateľa môžu byť zasielané aj elektronicky. Ústne dohovory sú neplatné. Všetky zmeny zmlúv medzi oboma stranami musia byť dohodnuté len písomne. Pre každú zmluvu platia VOP platné v deň podpisu zmluvy, resp. v čase zaslania záväznej objednávky odberateľa zhotoviteľovi. 

10.7       Práva a povinnosti odberateľa a zhotoviteľa neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.8       Právne vzťahy medzi zhotoviteľom a odberateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že odberateľ nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko, ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia SR. 

Dňa 19.05.2022